Türkiye Cumhuriyeti

Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği

Temsilcilik Duyurusu

Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatı Türk Uyruklu Sözleşmeli Destek Personeli Alım Duyurusu , 22.01.2016

Avrupa Birliği Bakanlığı Yurt Dışı Teşkilatında münhal bulunan 1 (bir) adet sözleşmeli destek personeli (D Grubu) pozisyonuna mülakatla eleman alınacaktır.

I. ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER;

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

 2. En az lise veya dengi okullar ile bu okullara eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,

 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, milli savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

 5. Erkek adaylar için muvazzaf askerlik çağına gelmemiş veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veya muaf veya ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

 6. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,

 7. Bilgisayar ve ofis ekipmanlarını kullanabiliyor olmak,

 8. Görev yapılacak ülkeyi iyi tanımaları, mahalli örf ve adetleri iyi bilmeleri tercih sebebidir.

 9. Yerel dillerden birini bilmek tercih sebebidir.

II. BAŞVURU İÇİN ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER;

Başvuruda bulunacak adayların aşağıda belirtilen belgelerle AB Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği’ne en geç 8 Şubat 2016 Pazartesi günü mesai bitimine kadar şahsen veya yazılı olarak (posta veya e-posta) başvurmaları gerekmektedir.(E-posta ile başvuranların belgelerini sınav günü teslim etmeleri gerekmektedir. Belirtilen günden sonra yapılan başvurular ile postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.)

 1. “İş Talep Formu” çıktısı, (Duyuru ekinden ya da www.ab.gov.tr adresinden temin edilebilir.)

 2. Özgeçmiş (CV),

 3. Pasaportunun ve işlem yapılmış sayfalarının fotokopileri,

 4. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 5. Son mezun olunan okuldan alınan fotokopisi (onaylı sureti sınavı kazanan aday(lar)dan istenilecektir.),

 6. 8 adet son üç ay içinde çekilmiş 4.5x6 cm ebadında vesikalık fotoğraf,

 7. Varsa daha önce çalışılan işyerlerinden alınan referans belgeleri,

Başvurusu kabul edilip mülakata davet edilen adaylar “www.ab.gov.tr adresinde duyurulacak ve bu adaylara e-posta yoluyla bilgilendirme yapılacaktır.

III) MÜLAKAT;

Sınav başvurusu kabul edilen adaylar25 Şubat 2016 Perşembe günü, saat: 14:30’da AB Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Altıncı Kat Toplantı Salonunda mülakata tabi tutulacaktır.

Mülakatta adaylar;

-Genel yetenek ve genel kültürü,

-Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü,

-Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve tepkilerinin mesleğe uygunluğu,

-Özgüveni, ikna kabiliyet ve inandırıcılığı,

-Ofis ekipmanları kullanımı yönünden değerlendirilir.

Mülakatta başarı notu 100 puan üzerinden en az 70’tir. Adaylar başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulur.

V) İLETİŞİM BİLGİLERİ;

AB Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği

Adres : Avenue Des Arts 36-38

1040-Bruxelles

Telefon : +32 (0) 2 274 5527

Faksı : +32 (0) 2 274 5533

E- Posta : dtypersonel@ab.gov.tr

İlgili Dosyalar :

- İŞ TALEP FORMU (Brüksel).xls