Jean Monnet Burs Programı

AVBİR Daimi Temsilciliği 05.09.2019

Ülkemizin Avrupa Birliğine (AB) üyelik hedefi çerçevesinde, AB müktesebatı alanında uzmanlaşmış insan kaynağının güçlendirilmesi amacıyla yürütülen ve AB tarafından finanse edilen Jean Monnet Burs Programının 2020-2021 akademik yılı burs duyurusu 21 Ağustos 2019 tarihinde yayımlanmış olup başvurular 5 Kasım 2019 tarihine kadar devam edecektir. Bursun kapsamı, başvuru koşulları ve sınav sürecine ilişkin gerekli tüm bilgi ve belgelere Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı (www.ab.gov.tr) ve Jean Monnet Burs Programı (www.jeanmonnet.org.tr) internet adreslerinden erişilebilmektedir.

Programdan Türkiye’de kamu kurumlarında ya da özel sektör kuruluşlarında çalışanlar; üniversitelerde akademik ya da idari personel olarak görev yapanlar ile lisans son sınıf, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olarak öğrenim görenler faydalanabilmektedir. Bursların %50’si (80 kişi) kamu sektörüne, %30’u (48 kişi) üniversitelere, %20’si (32 kişi) ise özel sektöre tahsis edilmiştir.

Burs başvurusu döneminde yurtdışında çalışan ya da yurtdışında lisans ya da lisansüstü (yüksek lisans/doktora) öğrenimine devam edenler bursa başvuramamaktadır. Ancak, başvuru koşullarını haiz olup çalıştığı kurumun yurtdışı teşkilatında görevli olan kamu personeli ya da kısa dönemli değişim programları (örneğin; Erasmus) kapsamında yurtdışında bulunanlar burs başvurusu yapabilmektedir.

Programa başvuracak adayların karşılaması gereken başlıca kriterler şunlardır:

- Lisans derecesine sahip olmak ya da bir lisans programında son sınıf öğrencisi olmak,

- 4.00 üzerinden en az 2.50 veya 100 üzerinden en az 65 lisans not ortalamasına sahip olmak,

- Başvuru yapılan AB resmi diline ilişkin uluslararası geçerliliğe sahip yabancı dil yeterlilik belgesine sahip olmak.

Başvuruya ilişkin diğer önemli ayrıntılar ve başvuru belgeleri hakkında bilgi sahibi olmak için 2020-2021 akademik yılı burs duyurusunun incelenmesi gerekmektedir.

Jean Monnet Burs Programı ile 2020-2021 akademik yılında yaklaşık 160 kişiye AB üyesi ülkelerde AB müktesebatı ile ilgili konularda yüksek lisans öğrenimi görme veya araştırma programlarına katılma imkanı sunulacaktır. Burs kapsamında süresi en az 3, en fazla 12 ay olan akademik çalışmalar desteklenmektedir. Burslar, programın genel hedefi doğrultusunda, aşağıda belirtilen AB müktesebat başlıklarında yapılacak çalışmalara tahsis edilmektedir:

 • Malların Serbest Dolaşımı
 • İşçilerin Serbest Dolaşımı
 • İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi
 • Sermayenin Serbest Dolaşımı
 • Kamu Alımları
 • Şirketler Hukuku
 • Fikri Mülkiyet Hukuku
 • Rekabet Politikası
 • Mali Hizmetler
 • Bilgi Toplumu ve Medya
 • Tarım ve Kırsal Kalkınma
 • Gıda Güvenliği, Veterinerlik ve Bitki Sağlığı
 • Balıkçılık
 • Taşımacılık Politikası
 • Enerji
 • Vergilendirme
 • Ekonomik Kriterler veya Ekonomik ve Parasal Politika
 • İstatistik
 • Sosyal Politika ve İstihdam
 • İşletmeler ve Sanayi Politikası
 • Trans-Avrupa Şebekeleri
 • Bölgesel Politika ve Yapısal Araçların Koordinasyonu
 • Yargı ve Temel Haklar
 • Adalet, Özgürlük ve Güvenlik
 • Bilim ve Araştırma
 • Eğitim ve Kültür
 • Çevre
 • Tüketicinin ve Sağlığın Korunması
 • Ortak Ticaret Politikası (Gümrük Birliği ve/veya Dış İlişkiler)
 • Mali Kontrol
 • Dış, Güvenlik ve Savunma Politikaları

Bursiyerlere sağlanan mali destek aşağıdaki unsurları kapsamaktadır:

-Okul ücreti (20.000 avro’ya kadar)

-Yaşam giderleri (yeme-içme, konaklama, iletişim, yerel ulaşım, kültürel faaliyetler, vb.), (AB üye ülkesine göre değişiklik göstermektedir. Daha fazla bilgi için: http://www.ab.gov.tr//45645.html)

-Çeşitli masraflar için bir defaya mahsus sabit ödenek (3.000 avro) (vize-pasaport, eğitim materyali, seyahat, çalışma ziyareti, yerel makamlara kayıt, sağlık ve sigorta ile her türlü vergi ve benzeri masraflar için kullanılmak üzere).

Jean Monnet Burs Programına ilgi duyabilecek Bakanlığımız yurtdışı teşkilatında görevli mensuplarımızın,Temsilciliklerinin de onayını alarak PERD ile temasa geçmesi gerekmektedir.

Keza diğer kamu görevlilerinin de başvurmaları halinde, kurumlarından onay almaları gerekmektedir.